patelnia ceramiczna   garnek ceramiczny                                                                                termos

 Emsa                 termos                Brabantia                  Kaiser             pojemniki do ?ywno?ci                                                                   

Regulamin 

WIADOMO?CI OGLNE

Zawarcie umowy pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedaj?cym mo?e nast?pi? na dwa sposoby:

Kupuj?cy ma prawo przed z?o?eniem zamwienia do negocjacji wszelkich zapisw umowy ze Sprzedaj?cym, w tym rwnie? zmieniaj?cych zapisy poni?szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by? prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj?cego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj?cego z mo?liwo?ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni?szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU

1

Obja?nienia

 

 • Adres - imi? i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowo??.
 • Adres przedsi?biorcy:

PLM-LEMAX Piotr Pe?czewski

Ho?a 43/49/126

00-681 Warszawa • Cennik dostaw znajduj?ce si? pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com zestawienie dost?pnych rodzajw dostawy i ich kosztw.
 • Dane kontaktowe:

PLM-LEMAX Piotr Pe?czewski

Ho?a 43/49/126

00-681 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 22/6223182

 

 

Dostawa rodzaj us?ugi przewozowej wraz z okre?leniem przewo?nika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajduj?cym pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com

 • Dowd zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw? o podatku od towarw i us?ug z dnia 11 marca 2004 roku z p?niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu pojedyncza podstrona sklepu zawieraj?ca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient pe?noletnia osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej a posiadaj?ca zdolno?? do czynno?ci prawnych, dokonuj?ca u Sprzedaj?cego zakupu zwi?zanego bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.
 • Kodeks cywilny ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p?niejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk zbir zasad post?powania, a w szczeglno?ci norm etycznych i zawodowych, o ktrych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia?aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p?niejszymi zmianami.
 • Konsument pe?noletnia osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, dokonuj?ca u Sprzedaj?cego zakupu niezwi?zanego bezpo?rednio z wykonywanej jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.
 • Koszyk lista produktw sporz?dzona na podstawie oferowanych w sklepie produktw - wyborw Kupuj?cego.
 • Kupuj?cy Konsument oraz Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy adres lub punkt odbioru wskazane w zamwieniu przez Kupuj?cego.
 • Moment wydania rzeczy moment, w ktrym Kupuj?cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • P?atno?? metoda dokonania zap?aty za przedmiot umowy i dostaw? wymieniona pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com
 • Prawo konsumenckie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt minimalna i niepodzielna ilo?? rzeczy, ktra mo?e by? przedmiotem zamwienia, a ktra podana jest w sklepie www.kolorowa-kuchnia.com  jako jednostka miary przy okre?leniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy produkty i dostawa b?d?ce przedmiotem umowy.
 • Przedmiot ?wiadczenia przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru miejsce wydania rzeczy nie b?d?ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost?pnionym przez Sprzedaj?cego w sklepie.
 • Rzecz rzecz ruchoma mog?ca by? lub b?d?ca przedmiotem umowy.
 • Sklep serwis internetowy dost?pny pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com  za po?rednictwem ktrego Kupuj?cy mo?e z?o?y? zamwienie.

Sprzedaj?cy:

PLM-LEMAX Piotr Pe?czewski

Ho?a 43/49/126

00-681 Warszawa

NIP: 526-002-19-12

 • System zesp? wsp?pracuj?cych ze sob? urz?dze? informatycznych i oprogramowania, zapewniaj?cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak?e wysy?anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc? w?a?ciwego dla danego rodzaju sieci urz?dzenia ko?cowego, okre?lany Internetem.
  • Termin realizacji podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
  • Umowa umowa zawierana poza lokalem przedsi?biorcy lub na odleg?o?? w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentw i umowa sprzeda?y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj?cych.
  • Wada zarwno wada fizyczna, jak i wada prawna.
  • Wada fizyczna niezgodno?? rzeczy sprzedanej z umow?, a w szczeglno?ci je?li rzecz:
   • nie ma ona w?a?ciwo?ci, ktre rzecz tego rodzaju powinna mie? ze wzgl?du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub przeznaczenia;
   • nie ma w?a?ciwo?ci, o ktrych istnieniu Sprzedaj?cy zapewni? Konsumenta,
   • nie nadaje si? do celu, o ktrym Konsument poinformowa? Sprzedaj?cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj?cy nie zg?osi? zastrze?enia co do takiego jej przeznaczenia;
   • zosta?a Konsumentowi wydana w stanie niezupe?nym,
   • w razie nieprawid?owego jej zamontowania i uruchomienia, je?eli czynno?ci te zosta?y wykonane przez Sprzedaj?cego lub osob? trzeci?, za ktr? Sprzedaj?cy ponosi odpowiedzialno??, albo przez Konsumenta, ktry post?pi? wed?ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj?cego,
   • nie ma ona w?a?ciwo?ci, o ktrej zapewnia? producent lub jego przedstawiciel lub osoba, ktra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia?alno?ci gospodarczej oraz osoba, ktra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr?niaj?cego przedstawia si? jako producent, chyba ?e Sprzedaj?cy zapewnie? tych nie zna? ani, oceniaj?c rozs?dnie, nie mg? zna? albo nie mog?y one mie? wp?ywu na decyzj? Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre?? zosta?a sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w?asno?? osoby trzeciej albo jest obci??ona prawem osoby trzeciej, a tak?e je?eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz?dzaniu rzecz? wynika z decyzji lub orzeczenia w?a?ciwego organu.
 • Zamwienie o?wiadczenie woli Kupuj?cego z?o?one za po?rednictwem sklepu okre?laj?ce jednoznacznie: rodzaj i ilo?? produktw, rodzaj dostawy, rodzaj p?atno?ci, miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj?cego a zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia umowy pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedaj?cym.

 

2

Warunki oglne

 • Umowa zawierana jest w j?zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa? si? na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sprzedaj?cy jest zobowi?zany i zobowi?zuje si? ?wiadczy? us?ugi i dostarcza? rzeczy wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj?cego wyra?one s? w polskiej walucie i s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT). Ceny produktw nie zawieraj? kosztu dostawy, ktry okre?lony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedaj?cy nie udziela Kupuj?cemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktw znajduj?cych si? w sklepie.
 • Potwierdzenie, udost?pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie? umowy w celu uzyskania dost?pu do tych informacji w przysz?o?ci nast?puje w postaci:
  • potwierdzenia zamwienia poprzez wys?anie na wskazany adres e-mail: zamwienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst?pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst?pienia od umowy w wersji pdf, linkw do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst?pienia od umowy;
  • do??czenia do zrealizowanego zamwienia, wys?anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst?pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst?pienia od umowy.
 • Sprzedaj?cy nie pobiera ?adnych op?at za komunikacj? z nim z wykorzystaniem ?rodkw porozumiewania na odleg?o??, a Kupuj?cy poniesie jej koszty w wysoko?ci wynikaj?cej z umowy jak? zawar? z osob? trzeci? ?wiadcz?c? na jego rzecz okre?lon? us?ug? umo?liwiaj?c? porozumiewanie na odleg?o??.
 • Sprzedaj?cy zapewnia Kupuj?cemu korzystaj?cemu z systemu poprawnos?c? dzia?ania sklepu w nast?puj?cych przegl?darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo?ci poziomej powy?ej 1024 px. U?ywanie oprogramowania firm trzecich maja?cych wp?yw na funkcjonowanie i funkcjonalnos?c? przegl?darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo?e miec? wp?yw na poprawne wys?wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe?nej funkcjonalnos?ci sklepu www.kolorowa-kuchnia.com , nale?y je wszystkie wy??czyc?.
 • Kupuj?cy mo?e skorzysta? z opcji zapami?tania jego danych przez sklep w celu u?atwienia procesu sk?adania kolejnego zamwienia. W tym celu Kupuj?cy powinien poda? login i has?o, niezb?dne do uzyskania dost?pu do swojego konta. Login i has?o s? ci?giem znakw ustalanych przez Kupuj?cego, ktry ma obowi?zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo?anym dost?pem osb trzecich. Kupuj?cy ma w ka?dej chwili mo?liwos?c? wgl?du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.kolorowa-kuchnia.com
 • Sprzedaj?cy stosuje si? do kodeksu dobrych praktyk. 

 

3

Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamo?wienia mo?na sk?adac? 24 godziny na dob?.
 • W celu z?o?enia zamwienia Kupuj?cy powinien wykona? co najmniej nast?puj?ce czynno?ci, z ktrych cz??? mo?e by? wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu,
  • wybr rodzaju dostawy,
  • wybr rodzaju p?atno?ci,
  • wybr miejsca wydania rzeczy,
  • z?o?enie w sklepie zamwienia poprzez u?ycie przycisku Kupuj?.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem nast?puje z chwil? z?o?enia zamo?wienia.
 • Realizacja zamo?wienia Konsumenta p?atnego za pobraniem nast?puje niezw?ocznie, a zamwienia p?atnego przelewem lub za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznych po zaksi?gowaniu wp?aty Konsumenta na koncie Sprzedaj?cego.
 • Zawarcie umowy z Klientem nast?puje z chwil? przyj?cia zamo?wienia przez Sprzedaj?cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z?o?enia zamwienia.
 • Realizacja zamo?wienia Klienta p?atnego za pobraniem nast?puje niezw?ocznie po zawarciu umowy, a zamwienia p?atnego przelewem lub za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi?gowaniu wp?aty Klienta na koncie Sprzedaj?cego.
 • Realizacja zamwienia Klienta mo?e by? uzale?niona od dokonania wp?aty ca?o?ci lub cz??ci warto?ci zamwienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto?ci zamwienia lub zgody Sprzedaj?cego na wys?anie zamwienia za pobraniem (p?atnego przy odbiorze).
 • Wys?anie przedmiotu umowy nast?puje w terminie okre?lonym na karcie produktu, a dla zamwie? z?o?onych z wielu produktw w najd?u?szym terminie z okre?lonych na kartach produktw. Bieg terminu rozpoczyna si? z chwil? realizacji zamwienia.
 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj?cego dokumentem sprzeda?y wysy?any wybranym przez Kupuj?cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj?cego w zamo?wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do??czonymi za??cznikami, o ktrych mowa w 2.

4

Prawo do odst?pienia od umowy

 • Konsumentowi, przys?uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztw, z wyj?tkiem kosztw okre?lonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem.
 • O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy Konsument mo?e z?o?y? na formularzu, ktrego wzr stanowi za??cznik - formularz dost?pny pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedaj?cy wy??cza mo?liwo?? z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy w innej ni? pisemna forma.
 • Sprzedaj?cy niezw?ocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je?eli zosta? podany w z?o?onym o?wiadczeniu) otrzymanie o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.
 • W przypadku odst?pienia od umowy, umowa jest uwa?ana za niezawart?.
 • Konsument ma obowi?zek zwrci? rzecz Sprzedaj?cemu niezw?ocznie, jednak nie p?niej ni? 14 dni od dnia, w ktrym odst?pi? od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie rzeczy przed jego up?ywem.
 • Konsument odsy?a rzeczy b?d?ce przedmiotem umowy, od ktrej odst?pi? na w?asny koszt i ryzyko.
 • Konsument nie ponosi kosztw dostarczania tre?ci cyfrowych, ktre nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli nie wyrazi? zgody na spe?nienie ?wiadczenia przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy lub nie zosta? poinformowany o utracie przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi?biorca nie dostarczy? potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci rzeczy b?d?cej przedmiotem umowy a b?d?ce wynikiem korzystania z niej w sposb wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedaj?cy niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy z?o?onego przez Konsumenta zwrci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je?eli Konsument wybra? sposb dostawy inny ni? najta?szy zwyk?y sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedaj?cego, Sprzedaj?cy nie zwrci Konsumentowi dodatkowych kosztw zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedaj?cy dokonuje zwrotu zap?aty przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jakiego u?y? Konsument, chyba ?e Konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny sposb p?atno?ci, ktry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami.
 • Sprzedaj?cy mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem zap?aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, ktre zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przys?uguje prawo do odst?pienia od umowy:
  • w ktrej cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad ktrymi Sprzedaj?cy nie sprawuje kontroli, i ktre mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy,
  • w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krtki termin przydatno?ci do u?ycia,
  • w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mo?na zwrci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dw higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu,
  • w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgl?du na swj charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami,
  • w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie tre?ci cyfrowych, ktre nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? Konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi?biorc? o utracie prawa odst?pienia od umowy,
  • o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?.

5

R?kojmia

 • Sprzedaj?cy na podstawie art. 5581 Kodeksu cywilnego ca?kowicie wy??cza odpowiedzialno?? wobec Klientw z tytu?u wad fizycznych i prawnych (r?kojmia).
 • Sprzedaj?cy ponosi odpowiedzialnos?c? wobec Konsumenta na zasadach okre?lonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r?kojmia).
 • W przypadku umowy z Konsumentem je?eli wada fizyczna zosta?a stwierdzona przed up?ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si?, ?e istnia?a ona w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Konsumenta.
 • Konsument je?eli rzecz sprzedana ma wad?, mo?e:
  • z?o?y? o?wiadczenie o ??daniu obni?enia ceny,
  • z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy,

      chyba ?e Sprzedaj?cy niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw? na woln? od wad albo wad? usunie. Je?eli jednak rzecz by?a ju? wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj?cego albo Sprzedaj?cy nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany rzeczy na woln? od wad lub usuni?cia wady, nie przys?uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni?cia wady.

 • Konsument, mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj?cego usuni?cia wady ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad albo zamiast wymiany rzeczy ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w sposb wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj?cego, przy czym przy ocenie nadmierno?ci kosztw uwzgl?dnia si? warto?? rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Konsumenta inny sposb zaspokojenia.
 • Konsument nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli wada jest nieistotna.
 • Konsument je?eli rzecz sprzedana ma wad?, mo?e rwnie?:
  • ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad;
  • ??da? usuni?cia wady.
 • Sprzedaj?cy jest obowi?zany wymieni? rzecz wadliw? na woln? od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta.
 • Sprzedaj?cy mo?e odmwi? zado??uczynienia ??daniu Konsumenta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z umow? rzeczy wadliwej w sposb wybrany przez kupuj?cego jest niemo?liwe albo w porwnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z umow? wymaga?oby nadmiernych kosztw.
 • W przypadku, je?eli rzecz wadliwa zosta?a zamontowana, Konsument mo?e ??da? od Sprzedaj?cego demonta?u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln? od wad lub usuni?ciu wady, jednak zobowi?zany jest ponie?? cz??? zwi?zanych z tym kosztw przewy?szaj?cych cen? rzeczy sprzedanej albo mo?e ??da? od Sprzedaj?cego zap?aty cz??ci kosztw demonta?u i ponownego zamontowania, do wysoko?ci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi?zku przez Sprzedaj?cego, Konsument jest upowa?niony do dokonania tych czynno?ci na koszt i niebezpiecze?stwo Sprzedaj?cego.
 • Konsument, ktry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany na koszt Sprzedaj?cego dostarczy? rzecz wadliw? na adres reklamacyjny, a je?eli ze wzgl?du na rodzaj rzeczy lub sposb jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by?oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi?zany jest udost?pni? rzecz Sprzedaj?cemu w miejscu, w ktrym rzecz si? znajduje. W razie niewykonania obowi?zku przez Sprzedaj?cego Konsument jest upowa?niony do odes?ania rzeczy na koszt i niebezpiecze?stwo Sprzedaj?cego.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj?cy, za wyj?tkiem sytuacji opisanej w 4.
 • Sprzedaj?cy obowi?zany jest przyj?? od Konsumenta rzecz wadliw? w razie wymiany rzeczy na woln? od wad lub odst?pienia od umowy.
 • Sprzedaj?cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si? do:
  • o?wiadczenia o ??daniu obni?enia ceny,
  • o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy,
  • ??dania wymiany rzeczy na woln? od wad,
  • ??dania usuni?cia wady.

W przeciwnym wypadku uwa?a si?, ?e uzna? za uzasadnione o?wiadczenie lub ??danie Konsumenta.

 • Sprzedaj?cy odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dwch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je?eli przedmiotem sprzeda?y jest rzecz u?ywana przed up?ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Roszczenie Konsumenta o usuni?cie wady lub wymian? rzeczy sprzedanej na woln? od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze?niej ni? przed up?ywem dwch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je?eli przedmiotem sprzeda?y jest rzecz u?ywana przed up?ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W przypadku, kiedy okre?lony przez Sprzedaj?cego lub producenta termin przydatno?ci rzeczy do u?ycia ko?czy si? po up?ywie dwch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj?cy odpowiada z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up?ywem tego terminu.
 • W terminach okre?lonych w 4 Konsument mo?e z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy albo obni?eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je?eli Konsument ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad lub usuni?cia wady, bieg terminu do z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy albo obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni?cia wady.
 • W razie dochodzenia przed s?dem albo s?dem polubownym jednego z uprawnie? z tytu?u r?kojmi termin do wykonania innych uprawnie?, przys?uguj?cych Konsumentowi z tego tytu?u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako?czenia post?powania. Odpowiednio stosuje si? rwnie? do post?powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie? z tytu?u r?kojmi, przys?uguj?cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s?d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako?czenia mediacji.
 • Do wykonywania uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje si? 4 z tym ?e bieg terminu rozpoczyna si? od dnia, w ktrym Konsument dowiedzia? si? o istnieniu wady, a je?eli Konsument dowiedzia? si? o istnieniu wady dopiero na skutek powdztwa osoby trzeciej od dnia, w ktrym orzeczenie wydane w sporze z osob? trzeci? sta?o si? prawomocne.
 • Je?eli z powodu wady rzeczy Konsument z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy albo obni?eniu ceny, mo?e on ??da? naprawienia szkody, ktr? ponis? przez to, ?e zawar? umow?, nie wiedz?c o istnieniu wady, cho?by szkoda by?a nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci, a w szczeglno?ci mo?e ??da? zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak?adw w takim zakresie, w jakim nie odnis? z nich korzy?ci, a nie otrzyma? ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztw procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi?zku naprawienia szkody na zasadach oglnych.
 • Up?yw ?adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy??cza wykonania uprawnie? z tytu?u r?kojmi, je?eli Sprzedaj?cy wad? podst?pnie zatai?.

6

Polityka prywatno?ci oraz bezpiecze?stwo danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentw sklepu jest Sprzedaj?cy.
 • Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustaw? o s?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupuj?cy podaj?c przy sk?adaniu zamwienia swoje dane osobowe Sprzedaj?cemu wyra?a zgod? na ich przetwarzanie przez Sprzedaj?cego w celu realizacji z?o?onego zamwienia. Kupuj?cy ma w ka?dej chwili mo?liwos?c? wgl?du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczeg?owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamwie? przez sklep zosta?y opisane w Polityce prywatno?ci, ktra znajduje si? pod adresem www.kolorowa-kuchnia.com

 

7

Postanowienia ko?cowe

 • ?adne z postanowien? niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj?cego. Nie mo?e byc? ro?wnie? w ten sposo?b interpretowane, gdy? w przypadku niezgodnos?ci jakiejkolwiek cz?s?ci regulaminu z obowi?zuj?cym prawem Sprzedaj?cy deklaruje bezwzgl?dne podporz?dkowanie si? i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj?cy b?d? powiadomieni drog? elektroniczn? (na wskazany przy rejestracji lub zamwieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys?ane co najmniej na 30 dni przed wejs?ciem w ?ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b?d? w celu dostosowania regulaminu do obowi?zuj?cego stanu prawnego.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost?pna dla Kupuj?cego w zak?adce regulamin (www.kolorowa-kuchnia.com ). W trakcie realizacji zamo?wienia oraz w ca?ym okresie opieki posprzeda?owej Kupuj?cego obowi?zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk?adaniu zamo?wienia. Za wyj?tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj?cego o wyborze aktualnego jako obowi?zuj?cego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? odpowiednie obowi?zuj?ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je?li Konsument wyrazi tak? wol?, rozwi?zuje si? na drodze post?powania mediacyjnego lub s?du polubownego. W ostateczno?ci spraw? rozstrzyga s?d w?a?ciwy miejscowo i rzeczowo.

PLIKI do POBRANIA w formacie PDF:
REGULAMIN
O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy
Instrukcja wype?nienia formularza odst?pienia od umowy
Formularz reklamacyjny


  tel/ fax.: (22) 622 31 82                             Mail: sklep@kolorowa-kuchnia.com                     Zakupy powy?ej 500z? PRZESY?KA GRATIS!   Dostawa 1-2 dni robocze!                

                                                                                                                                     

                                             

   

                                      


    Wszystkie prawa zastrze?one                                                                                                                                                 Strona g?wnaRegulamin Przesy?ka i p?atno?? Kontakt 

                 Autorskie opisy produktw i obrazki  s? wy??czn? w?asno?ci? sklepu "kolorowa Kuchnia" i s? chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie, powielanie jest zabronione

Projekt: Pollyart patelnia ceramiczna