patelnia ceramiczna   garnek ceramiczny                                                                                termos

 Emsa                 termos                Brabantia                  Kaiser             pojemniki do ?ywno?ci                                                                   

 REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Czym s? pliki cookies.

Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególno?ci pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalaj? rozpozna? twoje urz?dzenie i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowuj?c j? do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostaj? na twoim urz?dzeniu, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia przegl?darki internetowej.
Cookies „sta?e” – pliki pozostaj? na twoim urz?dzeniu przez czas okre?lony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich r?cznego usuni?cia.
Cookies podmiotów zewn?trznych – umo?liwiaj? dostosowanie wy?wietlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

3. Do czego u?ywamy plików cookies.
Pliki „cookies” u?ywane s? w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika. Pliki cookies przechowuj? informacj? o geolokalizacji, j?zyku odwiedzaj?cego stron?, oraz losowe dane dotycz?ce identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagaj? zrozumie? w jaki sposób u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci. Pozyskane informacje pomagaj? nam budowa? statystyki dotycz?ce ilo?ci nowych i sta?ych u?ytkowników oraz umo?liwiaj? nam analiz? odwiedzanych podstron. Dzi?ki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigacj? po naszym sklepie oraz poprawiamy jako?? oferowanych us?ug.

4. Usuwanie i wy??czanie plików cookies

Mo?esz w dowolnym momencie zmieni? ustawienia przegl?darki, by nie akceptowa?a plików cookies lub informowa?a o ich przesy?aniu. Nale?y jednak pami?ta?, i? nieakceptowanie plików cookie mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przegl?darki mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików „cookies” lub informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Wi?cej informacji o wy??czeniu automatycznego zapisu plików „cookies” mo?na odnale?? w ustawieniach przegl?darki (oprogramowania s?u??cego do przegl?dania stron internetowych).

  tel/ fax.: (22) 622 31 82                             Mail: sklep@kolorowa-kuchnia.com                     Zakupy powy?ej 500z? PRZESY?KA GRATIS!   Dostawa 1-2 dni robocze!                

                                                                                                                                     

                                             

   

                                      


    Wszystkie prawa zastrze?one                                                                                                                                                 Strona g?ównaRegulamin Przesy?ka i p?atno?? Kontakt 

                 Autorskie opisy produktów i obrazki  s? wy??czn? w?asno?ci? sklepu "kolorowa Kuchnia" i s? chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie, powielanie jest zabronione

Projekt: Pollyart patelnia ceramiczna